Salgsbetingelser

ALM. SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

for Høgsbro+ ApS

 1. Almindelige bestemmelser

  1.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt parterne imellem, er disse Alm. salgs- og leveringsbetingelser gældende for Høgsbro+ ApS’ (herefter ”Høgsbro+”) salg og levering af ydelser til kunden.

 

 1. Tilbud

2.1. Tilbud fra Høgsbro+ accepteres, når kunden har accepteret nærværende salgs- og leveringsbetingelser ved afkrydsning af ”Godkend Handelsbetingelser” på Høgsbro+ on–line bestillingsformular eller ved anden accept af skriftligt tilbud.

 

2.2. Medmindre andet fremgår af tilbuddet, er et til–bud fra Høgsbro+ gældende indtil 14 dage fra afgivelse, hvorefter tilbuddet bortfalder.

 

2.3. Høgsbro+ kan altid ændre eller tilbagekalde afgivne tilbud forinden kundens accept.

 

 1. Aftalegrundlaget

3.1. For ethvert forhold hos Høgsbro+ bliver der indgået en kundeaftale, der nærmere beskriver omfang og valg af ydelser, pris, levering samt eventuelle særlige vilkår.

 

3.2. Salgs- og leveringsbetingelserne udgør sammen med Høgsbro+s tilbud og kundeaftale det samlede aftalegrundlag om Høgsbro+s salg og levering af varer og service–ydelser til kunden.

 

3.3. Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis kunden og Høgsbro+ har indgået en skriftlig aftale herom.

 

 1. Ændringsret

4.1. Ved indgåelse af en aftale om abonnement med Høgsbro+ løber denne fra indgåelsen og til udløbet af den periode, der er fastsat i den individuelle, signerede kundeaftale.

 

4.2. Kunden skal acceptere ændringer i kundeaftalen som følge af, at opdateringer, releases, nye versioner m.v. træder i kraft, når Høgsbro+ opdaterer den pågældende software. Større ændringer varsles minimum 2 hverdage før ændringerne træder i kraft. Kunden accepterer, at sådanne ændringer kan medføre, at kunden skal foretage ændringer i kundens eget system og opsætningen heraf.

 

4.3. Kunden kan rekvirere assistance hos Høgsbro+ til sådanne ændringer, der afregnes til medgået tid, idet sådan assistance sker i henhold til gældende salgs- og leveringsbetingelser for sådanne ydelser

 

 1. Pris

5.1. Alle priser er ekskl. moms og andre former for skatter og afgifter.

 

5.2. Priser, som måtte være nævnt i prislister, annoncer og lignende kan blive ændret umiddelbart og uden varsel.

 

5.3. Høgsbro+ forbeholder sig ret til uden varsel at regulere de aftalte priser for ikke leverede ydelser i tilfælde af valutakurs-ændringer, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende eksterne forhold.

 

5.4. Høgsbro+ kan ændre nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt priser med et skriftligt varsel på mindst én måned. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder nedsættelse af priser eller ændring af priser for engangsydelser, kan dog gennemføres uden varsel.

 

5.5. Herudover kan Høgsbro+ uden varsel én gang årligt regulere priserne for ydelser i henhold til kundeaftalen med årsstigningen i forbrugerindekset 2 år før, dog mindst 2 % og oprundet til nærmeste hele krone/øre.

 

5.6. Prisen betinges af, at governance overholdes, idet eksempelvis formatændringer på input eller lignende, der medfører yderligere arbejde i form af, at automatiseringsløsningen må korrigeres, vil blive afregnet til almindelig timepris.

 

5.7. Al afregning på timebasis opgøres i reel arbejdstid (ingen oprundinger til halve og hele timer).

 

5.8. Oplysninger i produktinformationer eller prislister er alene vejledende. Høgsbro+ er alene bundet af priser og produktspecifikationer, der udtrykkeligt fremgår, af eller er henvist til i den mellem Høgsbro+ og kunden indgåede kundeaftale.

 

 1. Betaling mv.

6.1. Opgaver på timebasis faktureres umiddelbart efter opgavens ophør, dog som minimum ultimo hver måned. Ved opgaver på mere end 15 timer pr. uge faktureres der hver 14. dag. Fakturaen beskriver antallet af arbejdstimer og udført arbejde i opgavens løbetid.

 

6.2. Medmindre andet konkret er aftalt, sker betaling netto kontant + 8 dage fra fakturadato.

 

6.3. Ved for sen eller manglende betaling pålægges der ud over rykkergebyr renter fra forfaldsdagen til betaling sker med 2 % pr. påbegyndt måned. Tilskrevne renter tillægges den til enhver tid værende hovedstol.

 

6.4. Betaling med frigørende virkning kan kun ske til Høgsbro+.

 

6.5. Betaling ved modregning kan ikke finde sted. Manglende overholdelse af Høgsbro+s betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Høgsbro+ til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som u forfaldent, indbetalt straks.

 

6.6. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100 inkl. moms.

 

 1. Produktinformation

7.1. Medmindre andet er aftalt, er specifikationer, manualer og lignende, som er udleveret af Høgsbro+ som en del af leverancen, kundens ejendom efter kundens indbetaling af faktura, hvori leverancen er faktureret.

 

7.2. Kunden vil alene have rettigheder til skabeloner, udarbejdet af Høgsbro+ og som ud–leveret til kunden, i PDF-format. Enhver bagved–liggende skabelon i Excel-format udleveres ikke til kunden.

 

 1. Dispositionsadgang

8.1. Høgsbro+ skal ikke have fysisk eller elektronisk disponeringsadgang eller eneprokura over kundens likvide bankkonti m.v. Høgs–bro+ skal ikke have fysisk adgang til kundens eventuelle kontantkasser.

 

 1. Fortrolighed

9.1. Medmindre kunden skriftligt accepterer andet, anvender Høgsbro+ ikke fortrolige op–lysninger til noget andet formål end udførelse af opgaven.

 

9.2. Høgsbro+ udviser samme omhu for at undgå videregivelse af fortrolige oplysninger, som udvises ved egne oplysninger af fortrolige karakter.

 

9.3. Ved kundeaftalens ophør, uanset årsag eller på kundens forlangende, returnerer Høgsbro+ fortrolige oplysninger vedrørende kunden, som Høgsbro+ måtte være i besiddelse af i forbindelse med kundeaftalens indgåelse.

 

 1. Interessekonflikt

10.1. I forbindelse med kundeaftalens indgåelse sikrer Høgsbro+, at Høgsbro+ ikke har eller vil få nogen interesse, direkte eller in–direkte, som er eller kan være i konflikt med ud–førelsen af opgaven. Ligeledes anvender Høgsbro+ til opfyldelse af kundeaftalen ikke medarbejdere eller underleverandører, der måtte have en sådan konfliktende interesse.

 

 1. Ansvar

11.1. Høgsbro+ fraskriver sig ethvert ansvar i relation til de særskilt aftalte vilkår samt de af disse salgs- og leveringsbetingelser anførte bestemmelser, uanset om dette opstår i eller uden for kontrakt.

 

11.2. Høgsbro+ er alene ansvarlig for tab, som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Høgsbro+ eller nogen, som Høgsbro+ har ansvaret for. Ansvar kan alene ifaldes efter dansk rets almindelige regler.

 

11.3. I anledning af et ansvar for Høgsbro+ er det krav, der kan gøres gældende overfor Høgsbro+ begrænset til det beløb, som Høgsbro+s ansvarsforsikringsselskab vil udbetale i forbindelse med en fejl eller forsømmelse, dog maks. DKK 1.000.000 pr. skade pr. år.

 

11.4. Høgsbro+ har en kollektiv professionel ansvarsforsikring via FBB Foreningen af Freelance Konsulenter, der har tegnet en samlet ansvarsforsikring på kr. 10.000.000 pr. forsikringsår hos HDI Danmark, filial af HDI Global SE, Tyskland, CVR-nr. 37276251, under forsikringspolice nr. VBA0700177. Den gældende forsikringspolice kan altid læses på https://cereda.dk/ 

 

11.5. Ved abonnementsløsninger er erstatningsan–svaret begrænset til summen af det beløb, som kunden på tidspunktet for skadesbegivenheden har betalt til Høgsbro+ indenfor de sidste 12 måneder.

 

11.6. Høgsbro+ er ikke ansvarlig for forhold, som ikke kunne forudsiges før kundeaftalens indgåelse, herunder afbrydelser, forstyrrelser eller nedbrud i de af kunden erhvervede produkter, ydelser og services, eller tab som følge af hændelige omstændigheder hos Høgsbro+ eller tredjemand.

 

11.7. Høgsbro+ kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab (tabt avance, produktionstab, tab som følge af at en ydelse ikke kan benyttes som forudsat, tab fordi en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes o. lign.), medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed.

 

 1. Force Majeure

12.1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfri–hed, hvis de forhindrer kundeaftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som Høgsbro+ ikke er herre over, her–under brand, krig, mobilisering, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uro–ligheder, epidemiske sygdomsudbrud, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed samt sådanne forhold fra tredjemand, der umuliggør opfyldelsen mellem Høgsbro+ og kun–den.

 

12.2. De rettigheder og forpligtelser, som tilkommer eller påhviler den part, der er ramt af force majeure, forlænges med den periode, der svarer til perioden for force majeures befindende. Hvis en force majeure situation vedvarer i mere end 10 (ti) kalenderdage, skal hver part være berettiget til at bringe aftalen til ophør med 10 (ti) kalenderdages forudgående skriftligt varsel til den anden part.

 

 1. Sælgers status

13.1. Høgsbro+ udfører alle konsulentydelser under kundeaftalen som selvstændig erhvervsdrivende, og kundeaftalen skaber ikke noget arbejdsgiver-/arbejdstager forhold mellem Høgsbro+ og kunden.

 

 1. Overholdelse af bogføringsreglerne

14.1. Høgsbro+ vil altid og uden undtagelse overholde de til enhver tid gældende bogførings–regler, herunder både i forhold til SKAT, bogføringsloven samt øvrig regulering. Høgsbro+ vil altid foretage kontering og bogføring ud fra gældende lovgivning.

 

14.2. Ved kundens indsigelse imod dette vil Høgs–bro+ dokumentere reglerne for kun–den. Måtte kunden herefter opretholde sine indsigelser, vil Høgsbro+ være berettiget til uden videre straks at lade samarbejdet ophøre, uden kunden i den anledning kan gøre krav gældende overfor Høgsbro+.

 

 1. Kunde og medarbejderklausul

15.1. Høgsbro+ bekræfter, at man ikke i af–taleperioden hverken direkte eller indirekte (i) vil tage eller forsøge at tage forretning væk fra kun–den, herunder men ikke begrænset til at kontakte kundens kunder med henblik på salg eller blande sig i kundens forhold til sine kunder, eller (ii) ansætte kundens medarbejdere eller tilskynde dem til at opsige deres ansættelsesforhold eller indgå en ansættelsesaftale med tredjepart.

 

15.2. Kunden må ikke i aftaleperioden eller 12 måneder efter samarbejdets ophør indgå i ansættelses–aftale med Høgsbro+ medarbejdere.

 

 1. Opsigelse

16.1. Ved faste løbende kundeaftaler er Høgsbro+ til enhver tid berettiget til at opsige kundeaftalen med løbende måned + 3 måneders skriftligt varsel.

 

16.2. Kunden kan opsige kundeaftalen med skriftligt varsel på løbende måned + 30 dage.

 

16.3. Opsigelse af kundeaftale skal altid ske skriftligt, som minimum pr. mail. Det er ikke en forud–sætning for opsigelsen, at den er begrundet.

 

16.4. Ved Høgsbro+s varsling af ændring af vilkår og priser, jf. pkt. 5.4 kan kunden dog i varslingsperioden opsige kundeaftalen til ud–gangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset en eventuel uopsigelighedsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel.

 

 1. Ophævelse

17.1. Høgsbro+s kan til enhver tid ophæve kundeaftalen, hvis kunden væsentligt mislig–holder det aftalte forudsat, at kunden ikke har af–hjulpet misligholdelsen senest 7 (syv) kalender–dage efter modtagelse af skriftlig meddelelse, som beskriver misligholdelsen.

 

17.2. Ved misligholdelse forstås blandt andet – men dermed ikke begrænset til – f.eks. (i) kundens gentagne manglende eller forsinkede betalinger af fakturerer udstedt af Høgsbro+ til kunden. (ii) Kundens gentagne manglende overholdelse af de aftalte deadlines for aflevering af regnskabsmaterialet til Høgsbro+. (iii) Kundens manglende medvirken til overholdelse af bogføringsloven og SKATs regler eller anden gældende lovgivning af relevans for Høgsbro+s udøvelse af kundeaftalen. 

 

 1. Værneting og lovvalg

18.1. Ved enhver tvist mellem kunden og Høgs–bro+, anlægges sag ved Retten i Helsingør og sag føres i henhold til dansk ret.